EcoVadis

Vurderingen omfatter følgende områder: miljø, arbeidsforhold, forretningsansvar og etikk samt bærekraftige innkjøp. Metoden for evalueringen bygger på internasjonale prinsipper for bærekraftrapportering, som GRI (Global Reporting Initiative), FNs Global Compact og ISO:26000. Evalueringen gjennomgås også av uavhengige bærekrafteksperter.

Vi vil fortsatt ha stort fokus på CSR-arbeidet."

Code of conduct

Etablert av OEM Internationals styre i desember 2013

OMRÅDER MED HØYESTE PRIORITET

1. Menneskerettigheter

OEM støtter og respekterer de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene og er aldri delaktige i brudd på menneskerettighetene.

2. Antikorrupsjon

OEM står for ærlighet, integritet og ansvarlighet. Derfor vil ingen former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser, noen gang tolereres.

3. Miljøansvar

Det oppmuntres til nyskapende løsninger som innebærer redusert miljøbelastning, og OEM tar aktivt initiativ for å fremme større miljøansvar.

ANDRE OMRÅDER

1. Fagforeningsfrihet

I henhold til lokale lover står alle medarbeidere fritt til å starte eller delta i faglig virksomhet. OEM erkjenner retten til kollektive forhandlinger om ansettelsesvilkår.

2. Tvangsarbeid

Alle former for tvangsarbeid er forbudt, og medarbeiderne har rett til å avbryte ansettelsen i henhold til lokal lovgivning eller ansettelsesavtale.

3. Barnearbeid

OEM tar avstand fra alle typer barnearbeid. Ingen personer under 15 år skal ansettes, og ved spesielt krevende oppgaver kreves det at personen er minst 18 år.

4. Diskriminering

Mangfold blant OEMs medarbeidere oppmuntres, og ingen skal diskrimineres på bakgrunn av rase, hudfarge, kjønn, seksuell legning, nasjonalitet, familiestatus, religion, politisk oppfatning, etnisk bakgrunn, sosial bakgrunn, sosial status, alder, fagforeningsmedlemsskap eller handikap. Fysisk eller psykisk trakassering er strengt forbudt i OEM.

5. Forebyggende miljøarbeid

Bærekraft er et nøkkelord for OEM, og ikke-fornybare ressurser unngås så langt mulig. OEM arbeider med miljøspørsmål fra et forebyggende perspektiv. Det innebærer prioritering av miljøvennlige løsninger samt å unngå miljøbelastende materialer så langt som det er mulig.

6. Forbrukerrettigheter

OEM handler alltid med god forretningsskikk når vi inngår forretningsavtaler med forbrukerne. OEM sørger også for at varer og tjenester samsvarer med juridiske krav.

7. Konkurranse

OEM følger lokale lover og bidrar ikke i konkurransebegrensende avtaler.