EcoVadis

Bedömningen innefattar områdena: miljö, arbetsförhållanden, affärsansvar och etik samt hållbara upphandlingar. Metoden för utvärderingen bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning som GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO:26000. Utvärderingen revideras även av oberoende hållbarhetsexperter.

Vi lägger stort fokus på vårt CSR-arbete.

CSR - Uppförandekod

Fastställd av OEM Internationals styrelse i december 2013.

Områden med högsta prioritet

1. Mänskliga rättigheter

OEM stödjer och respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och är aldrig delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

2. Anti-korruption

OEM står för ärlighet, integritet och ansvarsfullhet. Detta gör att alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning, aldrig tolereras.

3. Miljöansvar

Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och OEM tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

Övriga områden.

1. Föreningsfrihet

I enlighet med lokal lagstiftning är alla medarbetare fria att starta eller delta i facklig verksamhet. OEM erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.

2. Tvångsarbete

Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal. 

3. Barnarbete

OEM tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 Âr.

4. Diskriminering

Mångfald bland OEMs medarbetare uppmuntras och ingen oavsett ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, nationalitet, familjestatus, religion, politisk uppfattning, etnisk bakgrund, social bakgrund, social status, ålder, facklig tillhörighet eller handikapp ska diskrimineras. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna inom OEM. 

5. Förebyggande miljöåtgärder

Hållbarhet är ett nyckelord för OEM och ändliga resurser undviks så ofta som möjligt. OEM arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv, vilket innebär prioritering av miljövänliga lösningar och undvikande av miljöbelastande ämnen så långt det är möjligt.

6. Konsumenträttigheter

OEM agerar alltid enligt god affärssed när affärsuppgörelser görs med konsumenter. OEM säkerställer också att varor och tjänster motsvarar legala krav.

7. Konkurrens

OEM följer lokal lagstiftning och medverkar inte i konkurrensbegränsande uppgörelser.