Garanti

5 års garanti

Från 1 maj 2017 lämnar Elektro Elco AB 5 års produktgaranti på alla* produkter med varumärke Hide-a-lite. Vid uppfyllda garantivillkor kommer Elektro Elco att kostnadsfritt ersätta eller reparera produkten. Ersättningen innefattar ej kostnader för demontering, montering, transporter eller liknande.

* Om inte annan garantitid framgår av produktblad eller av information på hemsida eller manual.

Ladda ner våra garantivillkor här.

Hidealite's logotyp för 5 års garanti.


Generella garantivillkor

  • Garantin gäller under förutsättning att produkten installerats, monterats och används på ett korrekt sätt i enlighet med dess specifikationer, egenskaper och användningsområde. Garantin gäller ej skadegörelse eller annan onormal yttre påverkan.

  • Garantin omfattar tillverknings och materialfel under normala driftförhållanden i avsedd miljö.

  • Garantin gäller från fakturadatum om produkterna använts och installerats enligt ovan.

  • Garantin omfattar endast produktfel som förorsakas av påvisade material-, konstruktions- eller produktionsfel som överstiger den genomsnittliga nominella bortfallskvoten.

  • För elektroniska apparater och komponenter, som drivdon och LED-moduler, uppgår den nominella bortfallkvoten till 0,2 % per 1000 drifttimmar, såvida produktens genomsnittliga nominella livslängd och bortfallskvot inte definieras på̊ annat sätt i produktdatablad, produktbroschyrer eller liknande, se respektive produkt på www.hidealite.se

  • För LED-moduler motsvarar en minskning av ljusflödet med upp till 0,6% per 1000 drifttimmar det som definieras i teknikens standard och omfattas därmed inte av garantin.

  • Färgtolerans – avvikelse i ljusfärg (färgtemperatur) över tid, omfattas inte av garantin.

  • På grund av tekniska framsteg och den naturliga förändringen av ljusegenskaperna (ljusmängd och ljusfärg) under drifttiden kan det uppstå avvikelser mellan ersättningsprodukter och de ursprungliga produkterna. Ersättningsprodukten kan även beträffande storlek och design skilja sig från den ursprungliga; Garantin täcker endast utbyte av den felaktiga produkten i dess fall.

Garantin omfattar inte

A. Bortfall i produktion eller alla andra kostnader som uppstår i samband med åtgärdandet av bristerna eller som en konsekvens av att produkten inte fungerar, som t.ex. montering och demontering, transporter, avfallshantering, normal felsökning med mera.

B. Delar som måste bytas ut på grund av normalt slitage som utbytbara ljuskällor, batterier och mekaniska slitagedelar

C. Plastdelar i till exempel polykarbonat som, på grund av den naturliga å̊ldringsprocessen, missfärgas eller blir sköra;

D. Fel som uppstår på grund av kompatibilitetsproblem mellan produkter och installationsmiljö som styrsystem och strömförsörjning

E. eventuellt nödvändig service som ny driftstart, uppdatering av programvara etc.

Garantin upphör genast att gälla om kunden, utan föregående skriftligt samtycke från garanten, har gjort ändringar, reparationer, servicearbeten eller felsökning på̊ produkterna.

Kundens lagstadgade rättigheter påverkas inte av dessa garantivillkor