Miljöpolicy


Elektro Elco AB skall arbeta med ständiga förbättringar för att minimera vår miljöpåverkan.
Gällande lagstiftning och myndighetskrav utgör miniminivå i vårt miljöarbete.

 1. Ansvar
  Det ligger i alla anställdas ansvar att arbeta för en minimerad miljöpåverkan.

 2. Produktutveckling
  Vid utveckling av nya produkter ska vi sträva efter miljövänliga lösningar och ligga i framkant enligt de miljödirektiv som finns på marknaden.

 3. Emballage och transporter
  Emballage för våra produkter skall alltid utformas så att den totala miljöpåverkan minimeras. 
  Vi gör ett aktivt val av speditör när vi fraktar produkter utifrån miljöaspekten i den mån det är ekonomiskt försvarbart.

 4. Avfall
  Vi strävar hela tiden efter ett minskat avfall och källsorterar det avfall som uppstår. 

FTI - Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

FTI (fd. REPA) är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs. företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

Elektro Elco AB är anslutna till FTI och betalar därmed de stadgade förpackningsavgifterna.

Läs mer på www.ftiab.se

Logotyp för Fti - Förpacknings & tidningsinsamlingen

Gröna punkten

Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som har varumärkesrätten för 

Gröna Punkten, och det är endast företag som är anslutna till FTI som får använda symbolen här.

Elektro Elco AB är anslutna till FTI och använder därmed Gröna Punkten för att visa att vi tar vårt ansvar för de förpackningar våra produkter levereras i.

Läs mer på www.ftiab.se/242.html

Logotyp för Gröna punkten

Producentansvar via el-kretsen

El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Syftet med El-Kretsens verksamhet är att hjälpa de anslutna företagen - producenterna på den svenska marknaden - att uppfylla sitt producentansvar.

Elektro Elco AB är anslutna till El-kretsen och tar därmed vårt producentansvar gällande elektriska och elektroniska produkter.

Läs mer på www.el-kretsen.se

Logotyp för Elretur