Miljöpolicy


Elektro Elco AB utvecklar och marknadsför belysningslösningar till privat och offentlig miljö. Vi ska vara ledande inom modern belysning och växa genom att hålla högsta kvalitet i både produktutbud och interna processer.

Vi ska i små som stora projekt leverera kompletta och kundanpassade belysningslösningar som också uppfyller höga krav på hållbarhet och energieffektivitet. Vi skapar förutsättningar för detta genom ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete där samtliga medarbetare bidrar med sin kompetens och sitt engagemang.

Målet med vårt miljöarbete är att förebygga oönskad miljöpåverkan och uppnå en bättre miljöprestanda. Vi ska också säkerställa att miljölagstiftning och andra bindande krav uppfylls. I vårt förbättringsarbete har vi särskilt fokus på att:

  • Utveckla belysningsprodukter som är hållbara ur ett livscykelperspektiv
  • Utveckla godstransporter och tjänsteresor mot att bli mer effektiva och klimatsmarta
  • Förebygga och hållbart hantera avfall i alla delar av vår verksamhet.

Näringslivets producentansvar

Från och med 1 januari 2024 har insamlingen av förpackningar tagits över av kommunerna. 
Bakgrunden är den nya förordning om producentansvar som regeringen beslutade om sommaren 2022.

Kommunerna har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs. företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

Elektro Elco AB är anslutna till Näringslivets Producentansvar och betalar därmed de stadgade förpackningsavgifterna.

Läs mer på www.npa.se


Gröna punkten

Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som har varumärkesrätten för 

Gröna Punkten, och det är endast företag som är anslutna till FTI som får använda symbolen här.

Elektro Elco AB är anslutna till FTI och använder därmed Gröna Punkten för att visa att vi tar vårt ansvar för de förpackningar våra produkter levereras i.

Läs mer på www.ftiab.se/242.html

Logotyp för Gröna punkten

Producentansvar via el-kretsen

El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Syftet med El-Kretsens verksamhet är att hjälpa de anslutna företagen - producenterna på den svenska marknaden - att uppfylla sitt producentansvar.

Elektro Elco AB är anslutna till El-kretsen och tar därmed vårt producentansvar gällande elektriska och elektroniska produkter.

Läs mer på www.el-kretsen.se

Logotyp för Elretur